PSTP-73.1

C 10 - DKN 7 - DKT 4 - ⌀ 1

Add 1.2.jpeg

PSTP-73.2

Góc nhìn 2

Add 1.jpeg

PSTP-73.3

Góc nhìn 3

PSTP-01

C 27 - DK 10 - ⌀ 4

R1.2.jpg

PSTP-02

C 25 - DK 10 - ⌀ 6

R1.3.jpg

PSTP-03

PSTP-04

C 20 - DK 8 - ⌀ 5

C 15 - DK 6 - ⌀ 4

PSTP-05

C 25 - D 8 - R 15 - ⌀ 8

PSTP-09

C 20 - R 10 - D 6 - ⌀ 6

PSTP-13

C 28 - DK 10 - ⌀ 6

PSTP-17

C 23 - R 18 - D 5 - ⌀ 5

PSTP-21

C 18 - R 8 - D 6 - ⌀ 4

PSTP-25

C 15 - R 18 - D 8 - ⌀ 3

R1.6.jpg

PSTP-06

C 30 - D 8 - R 15 - ⌀ 5

R1.7.jpg

PSTP-07

PSTP-08

C 25 - D 6 - R 12 - ⌀ 8

C 22 - D 6 - R 12 - ⌀ 6

R2.1.jpg

PSTP-10

C 25 - R 14 - D 10 - ⌀ 6

R2.5.jpg

PSTP-14

C 25 - C 12 - ⌀ 6

R2.2.jpg

PSTP-11

PSTP-12

C 20 - R 10 - D 8 - ⌀ 6

C 25 - DK 12 - ⌀ 6

R2.6.jpg

PSTP-15

PSTP-16

C 20 - DK 8 - ⌀ 6

C 25 - DK 8 - ⌀ 4

R2.9.jpg
R3.1.jpg

PSTP-18

C 30 - R 10 - D 44 - ⌀ 6

PSTP-19

PSTP-20

C 6 - DK 6- ⌀ 3

C 16 - C 9 - ⌀ 4

R3.4.jpg
R3.5.jpg

PSTP-22

C 20 - R 10 - D 8 - ⌀ 6

PSTP-23

PSTP-24

C 20 - R 23 - D 8- ⌀ 5

C 16 - R 18 - D 8 - ⌀ 4

R3.8.jpg

PSTP-26

C 15 - R 18 - D 6 - ⌀ 3

R4.1.jpg

PSTP-27

PSTP-28

C 22 - R 18 - D 18- ⌀ 5

C 15 - DK 17 - ⌀ 5

C 12 - DK 14 - ⌀ 5

R4.4.jpg
R4.5.jpg

PSTP-29

C 15 - DK 13 - ⌀ 3

PSTP-30

C 12 - R 18 - D 8 - ⌀ 4

PSTP-31

PSTP-32

C 6 - R 13 - D 6- ⌀ 3

C 15 - R 18 - D 8 - ⌀ 3

2R1.1.jpg

PSTP-33

C 15 - R 10 - ⌀ 6

PSTP-34

T 40 X 22 - N 48 X 35 - D4

PSTP-35

T 30 X 20 - N 38 X 28 - ⌀5

PSTP-36

T 20 X 15 - N 28 X 25 - D 3-5

PSTP-40

T 15 X 11 - N 23 X 18 - B 3

2R1.4.jpg

PSTP-37

T 25 X 15 - N 32 X 22 - ⌀ 4

PSTP-41

T 38 X 8 - N 45 X 20 - B 5

2R1.5.jpg

PSTP-38

T 20 X 12 - N 27 X 18 - ⌀ 3

2R1.9.jpg

PSTP-42

T 23 X 18 - N 30 X 20 - B 4

PSTP-39

T 25 X 15 - N 38 X 25 - B 4

PSTP-43

T 25 X 6 - N 31 X 15 - B 4

PSTP-44

T 25 X 7 - N 32 X 16 - B 5

PSTP-48

D 18 - R 10

PSTP-52

C 23 - R 15

2R1.12.jpg
3R1.1.jpg

PSTP-45

PSTP-46

PSTP-47

D 17 - R 15

T 32 - N 42 - ⌀ 5

D 20 - R 15

3R1.4.jpg
3R1.5.jpg

PSTP-49

PSTP-50

PSTP-51

D 18 - R 12

D 13 - R 8

D 15 - R 8

3R1.8.jpg

PSTP-53

C 20 - R 12

3R2.1.jpg

PSTP-54

R 20 - C 12 - KHE 2

PSTP-55

C 10 - DK 8 - ⌀ 2

PSTP-56

C 17 - DK 4

PSTP-60

C 6 - DKN 7 - DKT 4

PSTP-64

PSTP-68

C 21 - R 32

3R2.4.jpg

PSTP-57

C 17 - DK 3

3R2.5.jpg

PSTP-58

C 6 - DKN 8 - DKT 3

PSTP-58.2

Góc nhìn khác

3R2.7.jpg

PSTP-61

25 MM

PSTP-62

N 50 - C 38

PSTP-63

C 38 - R 20

3R3.2.jpg

PSTP-65

C 45 - R 28

3R3.3.jpg

PSTP-66

C 22 - R 25

PSTP-67

C 32 - R 14

PSTP-69

C 25 - R 17 X 2

30.jpg

D 15 - ⌀ 4

PSTP-70

PSTP-71

PSTP-72

D 20 - ⌀ 4

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K