Certificate opening.jpg
CertFreeNicken.png

Chứng nhận móc cài quần không Nickel