top of page
BUN-01 new.jpg

BUN-01

2.5 x 100

BUN-02 new.jpg

BUN-02

2.6 x 150

BUN-03 new.jpg

BUN-03

3.5 x 150

BUN-04 new.jpg

BUN-04

2.6 x 200

BUN-05 new.jpg

BUN-05

4.8 x 200

BUN-06 new.jpg

BUN-06

3.3 x 250

BUN-07 new.jpg

BUN-07

5.2 x 300

BUN-08 new.jpg

BUN-08

3.3 x 300

BUN-09 new.jpg

BUN-09

7.6 x 300

BUN-10 new.jpg

BUN-10

5.2 x 350

BUN-11 new.jpg

BUN-11

5.2 x 400

BUN-12 new.jpg

BUN-12

7.6 x 400

BUN-13 new.jpg

BUN-13

7.2 x 500

BUN-14 new.jpg

BUN-14

7.2 x 600

DÂY RÚT NHỰA: Dây rút có các kích cỡ  2.5x100mm, 2.6x150mm, 3.5x150mm, 2.6x200mm, 4.8x200mm, 3.3x250mm, 5.2x300mm, 3.3x300mm, 7.6x300mm, 5.2x350mm, 5.2x400mm, 7.6x400mm, 7.2x500mm, 7.2x600mm. Sản phẩm được sản xuất tại Tp. Hồ CHí Minh.

bottom of page