Contact

32 Đường số 44, P.Tân Phong, Quận 7, HCM

32 Street 44 - W.Tan Phong, 7 Dist, HCMC - Viet Nam
(G29 KDC Tan Quy Dong - W.Tan Phong, 7 Dist, HCMC - Viet Nam)
Tel: 84-8-54331561/-2
Fax: 84-8-54331563

Pham Thi Hoang Chau
Mobile: 0908.445.320
Email: phamhoangchau@yahoo.com